مقصود از کشتی نوح چیست ؟

مقصود از کشتی نوح چیست ؟خداوند خیلی از اسرار الهی را بر حسب زمان طفولیت بشر به صورت داستان های مختلف و بنوحی برای راحتی درک بشر بصورت سمبلیک بیان نموده استمقصود از سفینه ( کشتی ) آئین یزد دان است در ابنجا اشاره به این است که کشتی شریعت نوح نیز در عالم معنی از این ظلم جانکاه چنان پریشان شد که واژگون گردید داستان کشتی نوح در تورات سفر خروج باب ششم و در قرآن در سوره هود آمده استبها،الله موعود کتابهای آسمانی ص ۲۲٨همچنین ثعبان ( اژدها ی ) قدرتدر عهد قدیم و قرآن مذکور است که خداوند به حضرت موسئ آیتی ( معجزه ای)عطا فرمود که چون عصای خود را بیا ندا ختتبدیل به اژدها می شددر سوره اعراف کلمه ثعبان و در سوره شعرا نیز ثعبا ن ذکر شدهو در سوره طه ؛ حیه یعنی مار فرموده اندجمال قدم جل جلاله در کتاب ایقان مار و ثعبان را به قدرت خداوندی که همراهحضرت موسی بود تبعیین فرموده اندقاموس مختصر ایقان ص ۱۶مولوی هم بارها در کتاب مثنوی به این نکته اشاره کرده است… حرف قرآن را مدان که ظاهر است .. زیر ظاهر باطنی هم قا هر است… هست قرآن در فهم تو همچون عصا ؟ .. می کشد کفرها را چون اژد ها ؟ … ادامه ..http://taiziz.car.blog/2020/12/12/152/

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *