تنها خدا میتواند

تنها خدا میتواند

وقتی احساس بی لیاقتی میکنی. وقتی احساس ناپاکی میکنی. وقتی احساس میکنی کسی نمیتواند دردهایت را التیام ببخشد به یاد داشته باش دوست من خدا میتواند. وقتی احساس میکنی قابل بخشش نیستی برای شرم و گناه هایت به یاد داشته باش دوست من خدا میتواند. وقتی فکر میکنی همه چیز پنهان است و هیچ کس نمیتواند درونت را ببیند به یاد داشته باش دوست من خدا میتواند. وقتی به بن بست میرسی فکر میکنی که هیچ کس صدایت را متوجه نمیشود به یاد داشته باش دوست من خدا میتواند. وقتی فکر میکنی کسی نمیتواند به تو واقعی درونت عشق بورزد به یاد داشته باش دوست من خدا میتواند.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *