روایتگرباش

روایتگرباشسوره 76 قرآن کریم: الانسان به نام خداوند رحمتگر مهربانآيا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود (۱)ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مى ‏آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم(۲)ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مى ‏آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس (۳)ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس ما براى كافران زنجيرها و غلها و شعله ‏هاى سوزان آتش آماده كرده‏ ايم(۴)ما براى كافران زنجيرها و غلها و شعله ‏هاى سوزان آتش آماده كرده‏ ايم به يقين ابرار و نيكان از جامى مى ‏نوشند كه با عطر خوشى آميخته است (۵)چشمه‏ اى كه بندگان خدا از آن مى ‏نوشند و [به دلخواه خويش] جاريش مى كنند (۶)[همان بندگانى كه] به نذر خود وفا میکردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى‏ ترسيدند (۷)[همان بندگانى كه] به نذر خود وفا میکردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى‏ ترسيدند و به [پاس] دوستى [خدا] بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى‏ دادند (۸)ما براى خشنودى خداست كه به شما مى ‏خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى‏ خواهيم (۹)ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسناكيم (۱۰)پس خدا [هم] آنان را از آسيب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت (۱۱)و به [پاس] آنكه صبر كردند بهشت و پرنيان پاداششان داد (۱۲)و به [پاس] آنكه صبر كردند بهشت و پرنيان پاداششان داد در آن [بهشت] بر تختها[ى خويش] تكيه زنند در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى (۱۳)در آن [بهشت] بر تختها[ى خويش] تكيه زنند در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى و سايه ‏ها[ى درختان] به آنان نزديك است و ميوه ‏هايش [براى چيدن] رام (۱۴)و ظروف سيمين و جامهاى بلورين پيرامون آنان گردانده مى ‏شود (۱۵)و ظروف سيمين و جامهاى بلورين پيرامون آنان گردانده مى ‏شود جامهايى از سيم كه درست به اندازه [و با كمال ظرافت] آنها را از كار در آورده‏ اند (۱۶)و در آنجا از جامى كه آميزه زنجبيل دارد به آنان مى ‏نوشانند (۱)و در آنجا از جامى كه آميزه زنجبيل دارد به آنان مى ‏نوشانند از چشمه‏ اى در آنجا كه سلسبيل ناميده مى ‏شود (۱۸)و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى‏ گردند چون آنها را ببينى گويى كه مرواريدهايى پراكنده‏ اند (۱۹)و چون بدانجا نگرى [سرزمينى از] نعمت و كشورى پهناور مى ‏بينى (۲۰)[بهشتيان را] جامه‏ هاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بر است و پيرايه آنان دستبندهاى سيمين است و پروردگارشان باده‏ اى پاك به آنان مى ‏نوشاند (۲۱)اين [پاداش] براى شماست و كوشش شما مقبول افتاده است (۲۲)در حقيقت ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم (۲۳)در حقيقت ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايى كن و از آنان گناهكار يا ناسپاسگزار را فرمان مبر (۲۴)پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايى كن و از آنان گناهكار يا ناسپاسگزار را فرمان مبر و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان ياد كن (۲۵)و بخشى از شب را در برابر او سجده كن و شب[هاى] دراز او را به پاكى بستاى (۲۶)اينان دنياى زودگذر را دوست دارند و روزى گرانبار را [به غفلت] پشت‏ سر مى‏ افكنند (۲۷)ماييم كه آنان را آفريده و پيوند مفاصل آنها را استوار كرده‏ ايم و چون بخواهيم [آنان را] به نظايرشان تبديل مى ‏كنيم (۲۸)اين [آيات] پندنامه‏ اى است تا هر كه خواهد راهى به سوى پروردگار خود پيش گيرد (۲۹)و تا خدا نخواهد [شما] نخواهيد خواست قطعا خدا داناى حكيم است (۳۰)هر كه را خواهد به رحمت‏ خويش در مى ‏آورد و براى ظالمان عذابى پردرد آماده كرده است

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *