میقات پابرهنگان

میقات پابرهنگانبسم الله الرحمن الرحيممحمدرضا رضاییاگر بخواهیم تحلیل درستی درباره ی چرایی تشکیل بسیج و بسیج دانشجویی داشته باشیملازم است بدانیم که حضرت امام با چه استراتژی مبارزاتی رفتار می کردندبا توجه به تجربه های امام بزرگوار در جنبش های مردمی که ناکام ماند مانند نهضت ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه و …امام متوجه شدند که یکی از ضعف های چنین حرکاتی و ناکام ماندن آنها بعد از موفقیت اولیه نداشتن هدف بالاتر می باشد زیرا رهبران این نهضت ها بعد از پیروزی اولیه هدف گذاری بالاتری نمی کردند و این بهترین موقعیت را برای مخالفان این جریان ها پایه گذاری می کرددر رابطه با امامان و امت هم این رابطه برقرار بودبه همین دلیل امام بعد از پیروزی بر استبداد هدف بالاتری را برای جامعه تعیین کردند و این بار استکبار جهانی را مورد هدف قرار دادنددر همین جهت است که امام بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا آن را انقلاب دوم نامیدندیعنی امام هدف جامعه را ارتقا دادند امام ظرفیت بالقوه امت را بالفعل تبدیل کردامام حتی بعد از دفاع مقدس هشت ساله هم نگذاشت جامعه دچار رکود و بی هدفی شودامام بعد از پذیرش قطعنامه 598 که جنگ را از جانب ایران خاتمه داد هدف و جنگ جدیدی را برای جامعه تبیین کرد که پیام امام بعد از پذیرش قطعنامه چنین است :امروز جنگ حق و باطل ، جنگ فقر و غنا ، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است و من دست و بازوی همه ی عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا دارند می بوسممی بینیم که امام بعد از جنگ هدف جدیدی برای جامعه در نظر گرفته است امام در تاریخ 29/4/67 قطعنامه را امضا کرد و حدودا چهار ماه بعد در تاریخ 2/9/67 فرمان تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه را برای این جنگ جدید صادر کردبه همین دلیل فلسفه وجودی بسیج دانشجویی اصلا امادگی برای یک جنگ جدید است و باید خط شکن این مبارزه جدید باشدیکی از اهداف بسیج و بسیج دانشجویی استکبار ستیزی می باشداستکبار ستیزی روی بین المللی عدالت خواهی می باشدیعنی بسیج نباید اجازه بدهد جمهوری اسلامی تقلبی ساخته شود که حضرت اقا هم در سخنرانی های خود فرموده اند که هدف استکبار جهانی تغییر جمهوری اسلامی نیست بلکه هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی می باشدبسیج نباید بگذارد مفاهیم پوچ و تقلبی جای مفاهیم اصیل انقلاب قرار گیردو نباید بگذارد حمایت از مستضعفان جای خود را به حمایت از سرمایه داران بدهدیعنی باعث نشود انقلاب از دورن خالی شودو این جزئی از وظایف بسیج استدر اخر یاد این فرمایش حضرت اقا می افتیم که فرمودند :بسیج سیاسی است ولی سیاست زده یا جناحی نیست بسیج مجاهد است ولی بی انضباط نیست بسیج عمیقا متدین و با بصیرت است ولی از خود راضی نیست بسیج طرفدار علم است ولی علم زده نیست بسیج متعهد اخلاق اسلامی است ولی ریاکار نیستفرهنگ بسیجی یعنی مجموعه معرفت ها و روش هایی که می تواند تحولات عظیمی در ملت بوجود اورد که تضمین کننده حرکت پایدار و اسلامی ان ملت باشد

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *