تار عنکبوت

تار عنکبوت*🔹چرا عنکبوت در قرآن به صیغه مونث ياد شده درحالیكه عنكبوت مذكر است؟*‌آيه ميگويد *مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا(العنكبوت 41)*عنكبوت مذكر يا مونث است؟آيا هذا عنكبوت يا هذه عنكبوت گفته ميشود؟درستش هذا عنكبوت است چونکه مذکراست پس چرا تاء مونث در كلمه اتخذت امده؟؟منكرين و شكاكان به قرآن ايراد گرفتند و اینگونه گفتندكه اين خطايی از قرآن است العياذ بالله. گفتند كه بايد كمثل العنكبوت اتخذ بيتا گفته بشه چونکه عنکبوت مذکراست.ولی پروردگار اراده کرد معجزه ای در این مورد بیاورد، نشانه ای برای تقویت قلب هایمان، و کافران را ذلت و خواری بیفزاید. تکنولوژی امروزی ثابت كرد كه فقط عنكبوبت ماده ميتواند تار بتند، در حاليكه عنكبوت مذكر (نر)ازتارهای خود فقط برای جابجايی بين درختان واماكن استفاده ميكند و قادر به تنيدن تارنيست اگر خداوند متعال در آیه خود میفرمود کمثل العنكبوت اتخذ بيتا، آيه ازنظرعلمی خطا و اشتباه می شد. ولی خداوندمتعال تاءمونث را در آيه آورد تا ايمان در دلهايمان تقويت گردد و بدانيم كه كلام حق است-عنكبوت مونث بعداز به دنيا آوردن فرزندان، عنكبوت مذكرراميكشد و بخارج از منزل میاندازد!!و بعد از اينكه فرزندان عنكبوت بزرگ شدند،مادر خود را ميكشند و بخارج ازخانه میاندازند!خانواده عجيبی هستند، از بدترين خانواده ها بمعنای واقعی خداوند در قرآن كريم وصف كرده این خانواده را،وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمونوهمانا سستترین خانه هاست خانه عنکبوت ،اگر بدانیدهمه به سست بودن تار عنکبوت توجه دارند اما منظور سوره از ذکر داستان خانواده و تار عنکبوت این است که در این خانه همیشه فتنه وجود دارد ، بنا بر این هشدار می دهد که فتنه ها همچون تار عنکبوت پیچیده و گرفتار کننده هستند و اهل فتنه بالاخره خودشان قربانی فتنه میشوند.پسفتبارک الله احسن الخالقین

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *