چگونه یه پروژه لاراول رو داکرایز کنیم – Laravel Dockerize – قسمت اول

چگونه یه پروژه لاراول رو داکرایز کنیم – Laravel Dockerize – قسمت اولدر این آموزش ما با لاراول ۸ کار میکنیم و گام به گام تا نتیجه نهایی جلو میریمDocker Engine (v19.03.0+)Docker Composeقدم ۱:ابتدا یک پوشه بسازید و در داخل آن یک فایل با نام docker-compose.yaml بسازید با دستور زیر.touch docker-compose.yamlکانفیگ زیر رو در فایل بالا قرار دهیدversion: &quot3.8&quot
services:
blog_app:
build:
context: . # The path of the Dockerfile
volumes:
– .:/usr/src/app
depends_on:
– blog_db
working_dir: /usr/src/app
environment:
SERVICE_NAME: blog-app
DB_CONNECTION: mysql
DB_DRIVER: mysql
DB_HOST: blog_db
DB_PORT: 3306
networks:
– app_network

blog_nginx:
build:
context: ./docker-nginx/. # The path of the Dockerfile
volumes:
– &quot./public:/usr/src/app/public&quot
environment:
NGINX_FPM_HOST: blog_app
NGINX_ROOT: /usr/src/app/public
ports:
– &quot8000:80&quot
depends_on:
– blog_app
networks:
– app_network

blog_db:
image: mysql:5
restart: always
environment:
MYSQL_DATABASE: blog
MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
MYSQL_USER: root
MYSQL_PASSWORD: root
ports:
– &quot3306:3306&quot
volumes:
– &quot./storage/db-data:/var/lib/mysql&quot
networks:
– app_network

networks:
app_network:
driver: bridgeقدم ۲:حالا دستور زیر رو در روت پروژه اجرا میکنیمtouch Dockerfileسپس کد زیر رو در فایل بالا قرار دهیدFROM php:7.4-fpm

COPY composer.lock composer.json package.json /usr/src/app/

ENV DOCKERIZE_VERSION 0.6.1

# Install dockerize so we can wait for containers to be ready
RUN curl -s -f -L -o /tmp/dockerize.tar.gz https://github.com/jwilder/dockerize/releases/download/v$DOCKERIZE_VERSION/dockerize-linux-amd64-v$DOCKERIZE_VERSION.tar.gz
&& tar -C /usr/local/bin -xzvf /tmp/dockerize.tar.gz
&& rm /tmp/dockerize.tar.gz

# Install nodejs
RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash

RUN apt-get update
&& apt-get install -y –no-install-recommends
git
vim
libmemcached-dev
libz-dev
libpq-dev
libjpeg-dev
libpng-dev
libfreetype6-dev
libssl-dev
libmcrypt-dev
libzip-dev
unzip
zip
nodejs
&& docker-php-ext-configure gd
&& docker-php-ext-configure zip
&& docker-php-ext-install
gd
exif
opcache
pdo_mysql
pdo_pgsql
pcntl
zip
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*;

# Install composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php — –install-dir=/usr/local/bin –filename=composer

COPY ./laravel.ini /usr/local/etc/php/conf.d/laravel.ini

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *