طبیعت در کرونا

طبیعت در کرونابه یکباره گفتند صورت بپوشانید و در خانه بمانید!چون یک گوشه (امنِ) این کره خاکی مردی ۵۵ ساله در کنج رستورانی هوس سوپ خفاش کرده است.این طمع شد ولوله ای در جهان و کمبود دستمال کاغذی در غرب همانا و کمبود ماسک در شرق همانبشر بعد از صد سال تکاپو و تولید آنچه ماهیتش ضد طبیعت است باید دوباره به خواب می‌رفت!طبیعت فریاد آرامش زده بود و عزمِ خواب کرده بود و در شیپور خود دمیده بود!آنقدر در خانه ماندیم و آنقدر خود را کمرنگ کردیم تا دور ترین و نامعلوم ترین کوه ها هم پر رنگ شدند و نمود یافتندو حیوانات جرات گام نهادن روی آسفالت خشک و بی روح دست ساز بشر را پیدا کردند. به راستی اگر نبودیم به کجای طبیعت بر می‌خورد و ظرف چند سال یا چند ماه دوباره روح به جانش برمی‌گشت؟#روایتگرباش #کرونا

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *