کد نمایش پنجره اخطار (دیالوگ) در کاتلین

کد نمایش پنجره اخطار (دیالوگ) در کاتلین

در هر نرم افزاری برای ارتباط با کاربر از پنجره ها استفاده میشود که به کاربر اطلاعات مورد نظر را نمایش میدهند یا برنامه نویسی بوسیله آنها اخطاری به کاربر میدهد و یا گاهی پرسشی از او میکند که باید پاسخ بدهد.در کاتلین برای نمایش یک پیام بدون دخالت کاربر از تابع Toast استفاده میشود . اما برای ایجاد یک پنجره همراه با پاسخ از تابع Alertdialog مانند کد زیر استفاده میکنم . این کد در یک تابع قرار گرفته است و برای اجرای آن کافی است در فایل اصلی Mainactivity.kt آن را صدا بزنیم.fun showBasicDialog() {
val Builder = AlertDialog.Builder(this)
Builder.setTitle(&quotتوجه&quot)
Builder.setMessage(&quotآیا از برنامه خارج میشوید ؟ &quot)
Builder.setPositiveButton(&quotبلی&quot) {dialog,wich ->}
Builder.setNegativeButton(&quotخیر&quot){dialog,wich ->}
Builder.setNeutralButton(&quotبی خیال&quot){dialog,wich ->}
Builder.show()
}

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *