فرانسه – اعداد تا ده – روز دوم

فرانسه – اعداد تا ده – روز دوم

قبل از اینکه این درس رو بخونید برید و درس اول رو ببینید.خب من بخاطر این که می خوام اعداد یاد بدم می شه ده تا کلمه باشه.حتما بخونید خیلی بدردتون می خوره.franceاولین کلمه : لحنش :اَه نوشتن :Uh معنی :یکدومین کلمه : لحنش :دو نوشتن :deux معنی :دو سومین کلمه : لحنش :خواَ نوشتن :trois معنی :سه چهارمین کلمه : لحنش :کَپتخ نوشتن :puatre معنی :چهارپنجمین کلمه : لحنش :سَنک نوشتن :cihp معنی :پنجشیشمین کلمه : لحنش :سیس نوشتن :six معنی :ششهفتمین کلمه : لحنش :سِت نوشتن :sept معنی :هفتهشتمین کلمه : لحنش :ویت نوشتن :huit معنی :هشتنهمین کلمه : لحنش :ناِق نوشتن :neuf معنی :نهدهمین کلمه : لحنش :دیست نوشتن :dix معنی :دهخب تا درس بعدی خداحافظی

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *