فعل would در زبان انگلیسی:

فعل would در زبان انگلیسی:

کاربرد would در زبان انگلیسیفعل would یکی از پر کاربرد ترین افعال در زبان انگلیسی است. would گذشته فعل will و جز افعال کمکی است. افعال کمکی معمولا قبل از فعل اصلی یا بعد از فاعل قرار می گیرند. این فعل به معنی “خواستن- ارزو- اشتیاق – قصد و نیت” است. فعل would فقط یک شکل دارد و در زمانها و شکل های مختلف تغییر نمی کند. به مثال زیر دقت کنید:She woulds play volleyball1- برای صحبت در مورد گذشته در مورد کار هایی که در اینده قرار بود اتفاق بیفتند ولی اتفاق نیفتادند.2- برای بیان کار هایی که قرار است در اینده اتفاق بیفتند.برای ساخت جملات با would از فرمول استفاده می شود:فعل اصلی + فعل کمکیwould + فاعلShe would like playing chess.او شطرنج بازی کردن را دوست دارد.Jack would study at university.جک در دانشگاه درس می خواند.I would go to English class.من به کلاس زبان می روم.برای منفی کردن فعل would فقط کافی ست به ان not را اضافه کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:He wouldn’t leave home.او خانه را ترک نمی کرد.She wouldn’t listen to me.او به من گوش نمی کرد.برای سوالی کردن با فعل would فقط کافی ست ان را به ابتدای جمله بیاوریم و جای ان را با فاعل عوض کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:Would she stop studying?ممکن است او درس خواندن را ترک کند؟Would he come back?ایا او بر می گردد؟کاربرد would rather :از would rather برای بیان ترجیح و تمایل داشتن به انجام کاری استفاده می شود. این فعل به معنی “میخواهم- ترجیح میدهم ” است. برای ساخت جملات از ساختار زیر استفاده می شود:فاعل + would rather + بقیه جملهI would rather you didn’t go out alone.من میخوام که تو تنهایی بیرون نری.I would rather not talk about it, okay?من می خوام که در مورد ان حرف نزنی، باشه؟I would rather stay at home than go to the cinema.من ترجیح میدم به جای رفتن به سینما خانه بمانم.نکته: از than همراه با would rather برای بیان ترجیح استفاده می شود.1- بیان خواسته ها: در این حالت از would به همراه فعل like استفاده می شود. به مثال زیر دقت کنید:I would like a seat by the window.من یک صندلی نزدیک پنجره می خواهم.I’d like a coffee, please.من یک قهوه می خوام، لطفا.2- برای پیشنهاد :Would you like a drink?نوشیدنی می خوای؟How many eggs would you like?چند تا تخم مرغ می خوای؟3- برای بیان کار هایی که می خواهیم انجام دهیم :I’d like to learn Chinese.من می خواهم زبان چینی یاد بگیرم.What would you like to do on Sunday?یکشنبه برنامت چیه؟Would you like to have lots of brothers and sisters?دوست داری خواهر و برادرهای زیادی داشته باشی؟4- دردعوت ها:Would you like to come to Scotland with us?دوست داری با ما به اسکاتلند بیایی؟5- برای بیان نتیجه جملات شرط نوع اول:If I were you I would go.اگر جای تو بودم می رفتم.If I were rich, I would travel the world.اگر پولدار بودم، کل دنیا رو سفر می کردم.6- در جملات شرطی نوع سوم:If I had try harder , I would buy a big house.اگر سختر تلاش می کردم، یه خونه بزرگتر می خریدم.If I had enough time, I would review all my lessons.اگر زمان کافی داشتم کل درس هایم را مرور می کردم.7- برای بیان عادت در زمان گذشته:When I was a student, I would run out of school.زمانیکه که دانش اموز بودم از مدرسه فرار می کردم.7- برای بیان امید و ارزو:He would come back to me one day.امید دارم که روزی خواهید رسید که او پیش من باز گردد.8- برای بیان قصد و نیت در اینده:She would done some shopping tomorrow.او فردا به خرید می رود.He said he would be away for a couple of days.او گفت چند روز اینجا نیست.9- برای بیان عملی که چندین بار تکرار شده است:I told him but he wouldn’t listen.بهش چند بار گفتم اما گوش نکرد.I tried a lot but it wouldn’t open.چندین بار تلاش کردم اما باز نشد.10- برای تجسم موقعیت های غیر واقعی:I would imagine that they’ll want to keep it.من تصور می کنم که انها ان را نگه خواهند داشت.I would like to be a musician.من دوست دارم نوازنده بشم.I would like to see European countries.من دوست دارم کشور های اروپایی را ببینم.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *