چگونه حجم تقلبی در صرافی ها را تشخیص دهیم؟

چگونه حجم تقلبی در صرافی ها را تشخیص دهیم؟درواقع این عبارت به این معنا نیست که معامله‌ای انجام نمی‌شود و کل اطلاعات داده‌شده غلط و اشتباه است. ممکن است در واقعیت معامله انجام شود اما تنها از این جیب به آن جیب باشد و در حقیقت معامله‌ای صورت نگرفته باشد. برای مثال، رضا برای اینکه مغازه خود را پررونق و پر رفت‌وآمد نشان دهد، هرروز از اعضای خانواده خود می‌خواهد که در مغازه حضورداشته باشند و با پولی که خودش به آن‌ها پرداختم کند، خرید انجام دهند. دقیقاً در دنیای ارزهای دیجیتال هم پروژه‌ها و صرافی‌ها چنین کاری را برای افزایش حجم معاملات خود انجام می‌دهند. برای مثال یک پروژه برای اینکه حجم معاملات خود را بالا نشان دهد و توهم نقدینگی ایجاد کند، هرروز مقداری از سرمایه را  از حسابی به‌حساب دیگر منتقل می‌کند درحالی‌که کل این سرمایه و حساب‌ها متعلق به یک نفر است. با این کار و اعداد و ارقامی که ثبت می‌شود، ازلحاظ روانی با بقیه کاربرها بازی می‌شود و آن‌ها را ترغیب به  معامله می‌کند. جواباینسؤالکاملاًواضحاست.شماترجیحمی‌دهیدازیکفروشگاهشلوغپررفت‌وآمدخریدکنیدیاازیکدکانبقالیکوچککهاصلاًمشتریندارد؟.مشابهایناتفاقدردنیایارزهایدیجیتالمی‌افتد.هیچ‌کسمایلنیستکهدرپروژه‌ایسرمایه‌گذاریکندکهحجممعاملاتکمیدارد.بنابرایناینپروژه‌هاوصرافی‌هابرایبقاوزندهماندناقدامبهپول‌شوییکردهوحجمجعلیایجادمی‌کنند.بدینطریقباروانکاربرانخودبازیکردهوازلحاظذهنیآن‌هارابرایسرمایه‌گذاریآمادهمی‌کنند. یکی از دیگر از دلایلی که صرافی‌ها دست به این کار می‌زنند این است که هرچه قدر حجم معاملات یک صرافی بیشتر باشد، محبوبیت بیشتری دارد و در رسانه‌ها موردتوجه تر است و به‌تبع می‌تواند کاربران زیادی را به خود جذب کند. این عددها باعث می‌شود تا آن‌ها در بالای لیست Coinmarketcap قرار بگیرند.ازجمله دلایل دیگری که ایجاد  انگیزه برای پول‌شویی و بالا بردن حجم معاملات می‌کند این است که این صرافی‌ها برای ICO. IEO و لیست کردن آلت کوین ‌های جدید می‌توانند کارمزدهای بیشتری دریافت کنند. دردنیایارزهایدیجیتالحجممعاملاتبالالزوماًبهمعناینقدینگیبالانیست،چراکهصرافی‌هاباانجامپول‌شوییحجممعاملاتخودراافزایشمی‌دهند.بعدازهمهاینتوضیحات،حتماًبرایشماسؤالپیش‌آمدهکهچگونهمی‌توانحجمواقعیراازحجمجعلیتشخیصدادودرگیراطلاعاتغلطصرافی‌هاوسایت‌هانشد.درادامهاینمقالهراهکارهاییبرایتفکیکایندومقولهازهمبیان‌شدهاست. بررسی سایت صرافیدرست است که صرافی‌ها می‌توانند اطلاعات سایت مثل حجم معاملات را دست‌کاری کنند، اما سایت‌هایی مثل Alexa و SimilarWeb و Moz وجود دارند که می‌توانید ترافیک سایت‌ها را داخل آن‌ها بررسی کنید و نکته مثبت ماجرا اینجا است که امکان دست‌کاری این اطلاعات توسط صرافی‌ها وجود ندارد یا خیلی مشکل ست.برای اینکه حجم معاملات در صرافی‌ها را با استفاده از این وب‌سایت‌ها پیدا کنید، باید طبق مراحل زیر عمل کنید. ابتدا آمار ترافیک ماهیانه سایت صرافی را با استفاده از این وب سایت ها پیدا می‌کنید. برای اینکه به ترافیک روزانه دسترسی پیدا کنید، این عدد را بر ۳۰ تقسیم کنید. بعدازاین کار، حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی را بر عدد به‌دست‌آمده که همان تعداد بازدیدهای روزانه از صرافی است را تقسیم کنید، نتیجه به‌دست‌آمده حجم معاملات روزانه یک کاربر یا ADUTV است. بنابراین؛حجم معاملات روزانه یک کاربر = حجم معاملات گزارش‌شده توسط صرافی تقسیم‌بر تعداد بازدیدهای روزانه از سایت صرافیاین پارامتر به‌دست‌آمده را در ده صرافی بیتفینکس، کراکن، بایننس، کوین بیس، بیت استمپ، بیت فلایر، جمینی، آی تی بیت، بیترکس، پولونیکس محاسبه کرده و از آن‌ها میانگین می‌گیریم و آن را Benchmark یا معیار می‌نامیم.صرافی‌هایی که ADUTV آن‌ها از مقدار معیار بیشتر است، ADUTV آن‌ها در نظر گرفته نشده و ترافیک روزانه آن‌ها را در مقدار معیار ضرب می‌کنیم تا حجم معاملات به‌دست آید. سپس با حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی‌ها مقایسه می‌کنیم. به این کار اصطلاحاً نرمالیزاسیون گفته می‌شود. دقت کنید که این روش فقط برای بررسی بازار اسپات استفاده می‌شود. 📷نحوهتشخیصحجممعاملاتجعلی بازه خریدوفروشیکی دیگر از فاکتورهایی که دید کلی خوبی نسبت به نقدینگی بازار در اختیارتان قرار می‌دهد بازه خریدوفروش است. بازه خریدوفروش به معنای محدوده‌ای است بین کمترین مقداری که یک فروشنده تمایل به فروش یک دارایی دارد تا بیشترین مقداری که یک خریدار مایل به خرید آن دارایی است. هر چه قدر این بازه کمتر باشد به این معنا است که نقدینگی موجود در بازار بیشتر است اما اگر این محدوده زیاد باشد به معنای این است که نقدینگی آن دارایی در بازار کم است. برای مثال اگر این محدوده برای خرید یک اتومبیل صفر،  حدود ۲۰ میلیون در بازار باشد، به معنای بازار راکد و عدم خریدوفروش است اما اگر این بازه حدود ۱ میلیون باشد، به معنای پویایی بازار و کثرت نقدینگی است. این بازه به‌صورت درصد بیان می‌شود.بازه خرید و فروش=(بیشترین قیمت خریدار -کمترین قیمت فروشنده)/ کمترین قیمت فروش *100ابتدا آخرین قیمتی که دارایی موردنظر شما معامله‌شده است را پیدا کنید و سپس ۲ درصد بالاتر و ۲ درصد پایین‌تر آن را محاسبه کنید. در این مرحله مقدار سفارش فروش را در بازه بین قیمت و ۲ درصد بالاتر از آن جمع می‌زنیم و عدد به‌دست آمده را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم. عددی که به‌دست می‌آید مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارش ها (Orderbook) به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲%+ می‌گویند. مشابه این کار را برای بازه -۲ درصد و قیمت انجام می‌دهیم و به عدد به‌دست آمده عمق ۲%_ گفته می‌شود. با یک مثال این موضوع را شفاف‌سازی خواهم کرد.فرض کنید بیت کوین باقیمت ۹٬۰۰۰ دلار در حال معامله شدن است. ۲ درصد بالاتر و پایین‌تر این قیمت به ترتیب عبارت‌اند از ۹٬۱۸۰ دلار و ۸٬۸۲۰ دلار. ابتدا مقدار سفارشات فروش در بازه بین ۹٬۰۰۰ تا ۹٬۱۸۰ دلار را محاسبه می‌کنیم و آن را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم.عددی که به‌دست می‌آید سرمایه موردنیاز برای جابه‌جایی سفارشات به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود و به آن عمق ۲%+ می‌گوییم. در اقدامی مشابه مقدار سفارشات در بازه ۸٬۸۲۰ دلار و ۹۰۰۰ دلار را محاسبه کرده و در قیمت ثبت‌شده برای خرید ضرب می‌کنیم و مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارشات به سمت پایین به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲%_ خواهد بود.خب، حالا ما این اعداد را محاسبه کردیم، چه نتیجه‌ای از این اعداد و ارقام به‌دست‌آمده می‌توان گرفت؟ دقت کنید که وجود مقدار زیاد سفارشات در Orderbook  نشان می‌دهد که نقدینگی بیشتری برای یک معامله‌گر وجود دارد که بتواند بدون اینکه قیمت ریزش ناگهانی داشته باشد، معامله کند.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *