امیرسام مصلی نژاد

امیرسام مصلی نژاد

امنیت سایبری از ابتدای زندگی بشر امنیت یکی از دغدغه های اصلی انسانها بوده است، امروزه با گسترش اینترنتو فضاهای شبکهای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیش از پیشاحساسمیشود. ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی و اجتماعی، و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی ازهجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است، زیرا هرجامعهای چارچوبهای اطلاعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد ومرزها را بشکند، میتواند سلامت و امنیت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبههای مثبتشبکههای جهانی، سوء استفاده از این شبکههای رایانهای توسط افراد هنجارشکن، امنیت ملی را درکشورهای مختلف با خطر روبرو ساخته است. از این رو بهکارگیری روشها و راه کارهای مختلفبرایپیشگیری از نفوذ دادههای مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکهها رو به افزایشاست.خوشبختانه با وجود هیاهوی بسیاری که شبکه جهانی اینترنت و فضاهای سایبر را غیرقابل کنترلمعرفی میکند، فناوری لازم برای کنترل این شبکه و انتخاب اطلاعات سالم روبه گسترش و تکاملاست.در این مقاله ابتدا با عناوینی چون امنیت در فضای سایبر و جرائم رایانهای و انواع آن آشنا میشویم،سپس به انواع فناوریهای اطلاعات به طور کلی پرداخته و نمونههایی از آن را ارائه نموده، درنهایت بهآسیب شناسی فضای امنیت و اطلاعات در کشور میپردازیم و چالشها و راهکارهای مقابله با اینچالشها را مرور مینماییم

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *