بررسی رفتار بانکها در نواحی عرضه و تقاضای بازار

بررسی رفتار بانکها در نواحی عرضه و تقاضای بازار

📷بررسی رفتار بانکها در نواحی عرضه و تقاضای بازار : در این مقاله به بررسی رفتار بانکها و جریان نقدینگی در نواحی عرضه و تقاضای بازار به سبک آقای سم سیدن پرداخته ایم .مقدمه:معامله با سطوح عرضه و تقاضا از گذشته تا الان یکی از برجسته ترین و کارامد ترین و معروفترین روش ھا در ترید می باشد.اما باید بدانیم که ترید کردن با مناطق عرضه و تقاضا از گذشته تا کنون تغییرات زیادی نکرده استاگر حتی شما در حال حاضر در اینترنت سرچ کنید و روش ھای مختلف ترید با مناطق عرضه و تقاضا را ببینیدمتوجه خواھید شد تفاوت چندانی بین روش ھای مختلف ترید در مناطق عرضه و تقاضا وجود ندارد.منظور از تفاوت در اینجا تایم فریم مورد استفاده و یا روش ورود در نواحی عرضه و تقاضا می باشد.یکی از محبوب ترین روش ھای ترید در مناطق عرضه و تقاضا روش ترید به روش جناب آقای سیدن می باشدمتاسفانه خیلی از تریدرھا از این روش جواب نمی گیرند و آن به این دلیل است که یکسری کارھا را اشتباه انجام می دھندکه از مھمترین اشتباھات آنھا میتوان به عدم درک درست از مناطق عرضه و تقاضا اشاره کرد.در این مقاله من به شما کمک خواھم کرد تا درک درستی از این مناطق داشته باشید و مناطق را به درستی تعیین کنید.در این مقاله به مباحث ذکر شده زیر اشاره خواھیم کردتا شما بدانید چه عواملی در فھم این موضوع که آیا قیمت به منطفه عرضه و تقاضا واکنش نشان میدھد یا خیر نقش مھمی دارندچه مکانیزمی باعث شکست سطوح عرضه و تقاضا خواهد شد.چرا نمودار به مناطق عرضه و یا تقاضایی که ایجاد کرده است دوباره بر می گرددمدت زمانی که طول می کشد چارت به منطقه عرضه و تقاضایی که ایجاد کرده برگردد.در مقاله قبل که ترجمه کردم و اینجا نویسنده این مقاله به ان اشاره می کنداین نکته ذکر شده که ناحیه عرضه و تقاضایی که ناشی از در جا زدن نمودار در مدت طولانی باشداز ناحیه عرضه و تقاضایی که ناشی از در جا زدن نمودار در مدت کم باشد قویتر است.و نکته بعد توجه کردن به نواحی عرضه و تقاضایی استکه جدیدا ایجاد شده وباید نواحی جدید در الویت قرار داده شوند نسبت به نواحی قدیمی تر.شکل زیر چارت یورو در تایم یکساعته را نشان می دھد. دقت کنیدناحیه عرضه ای که مشخص شده بعد از ان چه حرکت قوی ای شکل گرفته است .پس ناحیه عرضه یا تقاضایی برای ما مھم است که بعد از ان حرکت قوی را شاھد باشیم.این حرکات قوی در چارت ناشی از سفارشات قوی بانک ھا استبه طور مثال در اینجا سفارش فروش بزرگی که در این ناحیه قرار داده شده است.حال یک سوال چرا باید نمودار به این ناحیه برگردد؟ دلیلش چیست؟دلیلی که به ذھن شما میرسد این است بانک ھا نتوانسته اندبرای تمام سفارشات فروش خود در این قیمت سفارش خرید پیدا کنند و ھنوز مقداری سفارش فروش دارند .خوب یک تریدر متوسط سوال و جواب ھای بالا را با خود میکند و این ناحیه را قوی میداند؟اگر بانک ھا میخواستن مجدد سفارشات فروش خود را در ناحیه عرضه قرار دھند باید کاری می کردندکه در مدت زمان کوتاھی نمودار به ناحیه عرضه برسد و مجدد سقوط کنداما ھمانطور که در شکل بعد میبینیم این اتفاق نیافتاده است نمودار فاصله بسیاری با منطقه عرضه ما گرفته استکه اگر نمودار میخواست به ناحیه عرضه برگردد این ھمه فاصله نمی گرفتاز ان.نمودار مدت ھا بعد با سرعت زیاد ناحیه عرضه ما را شکسته استبدون اینکه حتی یک مکث کوچک در این ناحیه بکند.ما از کجا این نکته را فھمیدیم؟درست است که تمام شرایط دلالت بر قوی بودن این ناحیه می کند اما ما باید ببینیم بعد از اینکه نمودار این ناحیه را ترک کرده استایا دوباره به ان برگشته است برگشت دوباره نمودار نشان دھنده مھم بودن قیمت در این ناحیه است.بانک ھا سفارشات بزرگ خود را در نقاطی قرار میدھند که توجه دیگران به ان کم جلب شودتا موقعیت سفارش خود را به خطر نیندازند.فرض کنید یک منطقه عرضه داریم که بانک ھا و بانک ھا تمام سفارشات فروش خود را قبلا مصرف کرده اندو سفارش فروش جدید نمی خواھند بگذارندولی به ھیچ عنوان ھم نمی خواھند این منطقه عرضه تھدید شود یا بشکندوقتی قیمت به نزدیکی این منطقه می رسد بانک ھا برای جلوگیری از شکست این منطقه چه می کنند ؟با یک حرکت سریع نمودار را به منطقه عرضه می رسانند و سفارشات خریدی که در این ناحیه قرار دارند را فعال میکنندسپس نمودار می ریزد و سفارشات خرید استاپش میخورد و نمودار به حرکت خود ادامه می دھدو سفارشات خلاف جھت دلخواه بانک ھا که در منطقه مھم از نظر بانک ھا قرار داده شده بود پاکسازی می شود.در مثال بالا نمودار 11 روز به منطقه عرضه برخورد نداشت که نشان می دھدھیچ سفارش فروشی توسط بانک ھا در این منطقه باقی نمانده است.حالا به شکل زیر توجه کنید:در شکل بالا یک منطقه عرضه را میبینید که اندکی قبل از منطقه عرضه شکل قبل شکل گرفته است.این منطقه نیز مانند شکل قبل از این بدیل اینکه بانک ھا سفارشات فروش خود را گذاشته اند شکل گرفته است.شما می توانید ببینید برعکس مثال قبل که بعد از 283 ساعت نمودار به منطقه عرضه برگشتدر اینجا تنھا بعد از گذشت 26 ساعت نمودار به منطقه عرضه برگشته است.دلیل این برگشت سریع از منطقه عرضه که در اینجا اتفاق افتاده استاین است که بانک ھا می خواھند از منطقه عرضه خود نھایت سود را به دست بیاورند .سپس بانک ھا دیدند که منطقه عرضه و سطح کلیدی ان ھا مورد تھدید قرار گرفته استبا سفارشات فروش زیاد قیمت را برگرداندند که حاصل این یک شادو می باشد که می بینید.در حقیقت اینجا محل ورود بانکھا و قرار دادن سفارشات سنگین فروش انھا است اگر انھا اجازه بدھندکه خریداران وارد این منطقه شوند و این منطقه را به سمت بالا بشکنند بانک ھا که وارد فروش شده بودند ضرر میکردند.در شکل بالا یک منطقه تقاضا دیگر را میبینید که نمودار شانس زیادی برای بازگشت به این منطقه را دارد.اما شکل پایین یک نمودار دیگر است که توضیح ان قبلا داده شده استو نمودار بعد از مدت ھا دوباره به این منطقه بر می گردد و ھمانطور که میبینیدمنطقه تقاضا را بدون ھیچ گونه مقاومتی می شکند.خوب الان متوجه شدید که چرا مدت زمانی که طول می کشد تا مارکت به منطقه عرضه یا تقاضا برگردد مھم است .در تایم فریم یکساعته بعد از تشکیل یک ناحیه عرضه یا تقاضا چارت باید بعد از 24 ساعت به ان برگردد.این یک قانون سفت و سخت نیست و حتی تا 30 ساعت بعد از تشکیل یک ناحیه چارت می تواند به ان برگردد.تنھا استثنایی که وجود دارد برای مناطق بزرگ و بازار سازی ھای بسیار بزرگ بازار می تواند تا دوھفته بعد ھم به ان بر گردد.در تایم فریم روزانه صرفنظر از اینکه کجا یا در چه محلی تشکیل شده است بازار می تواند تا 30 روز به ان ناحیه باز گردد.ممکن است که به ذھن شما برسد که نمودار به این دلیل به منطقه عرضه و یا تقاضا برمیگرددکه بانک ھا نتوانسته اند تمام سفارشات فروش یا خرید خود را در این منطقه قرار دھندو برای پر کردن تمام سفارشات خرید یا فروش چارت بعد از تشکیل ناحیه عرضه و یا تقاضا مجدد به این ناحیه بر می گردانند.اما یک دلیل دیگر ان است که سود اضافی از سفارشات خود ببرندو پوزیشن ھای مجدد فروش یا خرید در این ناحیه قرار دھند تا سود اضافی ببرند .فھم این نکته که چطور یک ناحیه عرضه و تقاضا شکل گرفته کلید فھمیدن این نکنته استکه ایا نمودار بعد از برخورد به ان ناحیه بر می گردد یا ان را می شکند.در قسمت بعد من این را شرح خواھم دادنخستین نوعی از مناطق عرضه و تقاضا که در نمودار ما باید دنبال انھا باشیم نواحی استکه توسط بانک ھا شکل گرفته است.و ھمواره باید این نکته را در نظر بگیریم که نمودار به سمت این نواحی حرکت خواھد کرد و حد سود خود را در این نواحی قرار دھیم.در مرحله ای که سفارش فروش قرار داده اند نتوانسته اند برای تمام سفارشات فروش خود سفارشات خرید پیدا کنندو سفارشات خرید و فروش را باھم جفت کنندناچار با حجم کمتری وارد سفارش فروش شده اند و برای اینکه تمام سفارشات فروش خود را مصرف کننددوباره به این ناحیه نمودار را برمی گردانند.موقعی که نمودار به سمت بالا حرکت میکند با کندل ھای قوی خریداران خرد وارد بازار می شوندو سفارشات خرید خود را قرار می دھنداین حرکت انقدر به سمت بالا ادامه پیدا می کندکه به ناحیه عرضه می رسد و سفارشات خرید خریداران با سفارشات فروش بانک ھا جفت می شودو نمودار شروع به ریزش میکند یا جریان خرید انقدر قوی می شود که برخلاف میل بانک ھا ناحیه عرضه شکسته می شودو بانک ھا دچار ضرر می شوند و ناحیه عرضه انھا تبدیل به تقاضا می شودو بانک ھا مجبور می شوند برای سربه سر کردن معاملات خود و جلوگیری از ضرر یک پول بک به ناحیه تقاضا جدید بزنندو سفارشات فروش خود را در نقطه ورود یا نزدیک ان سربه سر کننداغلب اینکه بعد از یک شکست یک ناحیه شاھد پولبک به ان ناحیه ھستیم ھم ھمین است. (به شکل بعد توجه کنید)در اینجا سه ناحیه تقاضا می بینید که توسط بانک ھا ایجاد شده اند و برای تیک پرافیت گذاشتن بسیار مناسب ھستند.تمام نواحی عرضه در سویینگ لو ھستند و بعد از برخورد مجدد به این سطوح نمودار چگونه اندکی بر میگردد.در شکل زیر نمودار در حال ریزش به سمت پایین می باشد ھنگامی که به سطح تقاضا نمودار برای بار دوم می رسدتعدادی از خریداران به گمان اتمام روند نزولی وارد بازار می شوندو باعث می شود نمودار به سمت بالا بپرد چه بسا بانک ھا نیز وارد سفارش خرید شوندیا قسمتی از سفارشات قبلی خود را ببندندکه نتیجه ھردو یکی است و نتیجه ان پرش قیمت به سمت بالاست و وقتی که قیمت به سمت بالا پریدبانک ھا سود حاصل از سفارشات خرید خود را برداشت می کنندو سفارشات فروش مجدد قرار می دھند تا سطح عرضه شکسته می شود.در بار دومی که نمودار به یک ناحیه می رسد انتظار چند بار رفت و برگشت قیمت و بازار سازی را داشته باشید.دو نکته مھم را در ترید کردن در این نواحی در نظر بگیرید اول اینکه اگر شما بر اساس حرکات بانک ھا میخواھید ترید کنیدباید در جھت روند غالب یعنی روند نزولی ترید کنید و با دیدن برگشت سریع تمام معاملات فروش خود را نبندیدمی توانید قسمتی از سود خود را ببندید و استاپ را به نقطه ورود بیاوریدتا از ضرر و برگشت نمودار در امان باشید ولی در نظر داشته باشید چون روند غالب نزولی استاحتمال خیلی زیاد دارد نمودار به حرکت نزولی خود ادامه دھد.و نکته دوم این استو به سمت بالا و پایین حرکت می کند و احتمالا شاھد شکست جعلی این ناحیه خواھید بودچون ممکن است بعضی از بانک ھا سفارشات معکوس در جھت قرار داده باشندبه طور مثال در شکل زیر ممکن است سفارشات خرید قوی در ناحیه تقاضا وجود داشته باشدو بانک ھا با دیدن روند نزولی قوی اقدام به بالا بردن قیمت جھت تسویه و یا سربه سر کردن سفارشات خرید خود باشندتا از ضررجلوگیری کنند و سفارشات خرید خود را ببندند و مجدد سفارشات فروش بگذارند بنابراین از ترید کردن در این نواحی خودداری کنیدو یا با استاپ کوچک وارد ترید در این نواحی شوید یا منتظر اتمام جنگ در این ناحیه شوید و سپس وارد ترید شوید

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *