ساخت منو افقی و عمودی بوسیله HTML

ساخت منو افقی و عمودی بوسیله HTML

آموزشدر این مقاله از آموزش طراحی سایت می آموزیم که چطور یک Icon Bar ( نوار آیکون ) با استفاده از کد CSS ایجاد کنید.قدم اول : کد HTML را اضافه کنید.مثال :< div class=&quoticon-bar&quot>
< a class=&quotactive&quot href=&quot#&quot>< i class=&quotfa fa-home&quot>< /i>< /a>
< a href=&quot#&quot>< i class=&quotfa fa-search&quot>< /i>< /a>
< a href=&quot#&quot>< i class=&quotfa fa-envelope&quot>< /i>< /a>
< a href=&quot#&quot>< i class=&quotfa fa-globe&quot>< /i>< /a>
< a href=&quot#&quot>< i class=&quotfa fa-trash&quot>< /i>< /a>
< /div> https://www.aparat.com/v/X84lF قدم دوم :  کد CSS را برای ساخت منو افقی اضافه کنید.مثال :.icon-bar {
width: 100%; /* Full-width */
background-color: #555; /* Dark-grey background */
overflow: auto; /* Overflow due to float */
}
.icon-bar a {
  float: left; /* Float links side by side */
  text-align: center; /* Center-align text */
  width: 20%; /* Equal width (5 icons with 20% width each = 100%) */
  padding: 12px 0; /* Some top and bottom padding */
  transition: all 0.3s ease; /* Add transition for hover effects */
  color: white; /* White text color */
  font-size: 36px; /* Increased font size */
}
.icon-bar a:hover {
  background-color: #000; /* Add a hover color */
}
.active {
  background-color: #4CAF50; /* Add an active/current color */
} مثال (ایجاد منوی عمودی) :کد CSS را برای ساخت منو عمودی اضافه کنید..icon-bar {
width: 90px; /* Set a specific width */
background-color: #555; /* Dark-grey background */
}
.icon-bar a {
display: block; /* Make the links appear below each other instead of side-by-side */
text-align: center; /* Center-align text */
padding: 16px; /* Add some padding */
transition: all 0.3s ease; /* Add transition for hover effects */
color: white; /* White text color */
font-size: 36px; /* Increased font-size */
}
.icon-bar a:
background-color: #000; /* Add a hover color */
}
.active {
background-color: #4CAF50; /* Add an active/current color */
}

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *