جعبه شعر!

جعبه شعر!به نام بخشندۀ بخشندگی به بخشنده ترین بخشندۀ این دنیای بخشندهدرودخوبید همگی؟وقتی داشتم “پست مشورت با خدا بر سر تولدم!”رو منتشر میکردم یه فکری به ذهنم رسیداین که جعبه شعر رو بسازممن کنکوری هستم و تست و… از ادبیات که میزنم اشعاری که خوشگل هستن رو داخل یه دفترچه یادداشت میکنم(به قول یکی از رفیقا:دفترچه شعر با خط میخی)با خودم گفتم همه جعبه موسیقی آوردن من جعبه شعر بیارمبریم سراغ اشعاراولین شعر از عارف بزرگ جناب ابوسعیدابوالخیربازآ،بازآ،هرآنچه هستی بازآگر کافر و گبر و بت پرستی بازآاین درگه ما درگه نومیدی نیستگر صد بار توبه شکستی بازآاین شعر من رو تا لب گریه میبره (من رو تا لب گریه بردن خیلیه خیییلیییی)گریه چرا؟خب معلومهیه لحظه به بخشش عظیم خدا نگاه کنید؛با اینکه این همه گناه میکنم بازم میگه بازآ اون وقت من؟!!! هععععیی:(کسی که این حجم از بخشندگی داره خودش باید خیییلیییی عظیم تر باشه بعد همچین حامی عظیمی دارم بعد دل به افراد خوش میکنم و موقع مشکل اونا رو از خدا بالاتر میبینم یا مشکلات رو بزرگ تر از……:(از اون شعراست که با دل آدم بازی میکنهانگار کلماتش از زبون دربست میگیرن و مستقیم میرن به دلاونجا رو خراب میکننداین دل هم عجیبه هاحالش که خراب میشه خوب میشه، اصلا خارمادر تناقض هست و این تناقض خوشگل رو جناب صائب تبریزی داخل یه بیت به نمایش میکشونند به این صورت که میفرمایند:ز خرابی می شود دل صاحب هنرنیست معماری به از ویرانی این بنیاد راهرچه گفته بودم رو داخل یه بیت آوردند جناب صائب تبریزیبسی عجیب هست دلآفرینش عجیب هم که عارف بزرگ جناب ابوسعیدابوالخیر به زیبایی در بیت این بیت به نمایش کشیدند:سر نشتر عشق بر رگ روح زدندیک قطرهٔ خون چکید و نامش دل شددمشون گرم واقعااز خود دل عجیب تر، دل پاک و منور به نور خداست که خیلی زیبا جناب زیب النساء اون رو داخل بیت زیبایی بیان میفرمایند:برو طواف دلی كن كه كعبه‌ی مخفی استكه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساختفکر کن انقدر این دل پاک خفنه که خدا خودش داخلش کعبه میسازهاز اون عجیب تر محبت هستحضرت سعدی در یک بیت زیبا این رو بهمون میگویند:بنده حلقه به گوش ار ننوازی برودلطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوشاین محبت و مهربانی هم خیلی خفنه ها بقول جناب سعدی با محبت و مهربانی غریبه هم غلام حلقه به گوشت میشهاز همه اینا عجیب تر عشق هستخیلی خیلی عجیبه ها به طوری که حضرت مولانا با اون عظمت در موردش میفرمایند:چون قلم اندر نوشتن می شتافتچون به عشق آمد قلم بر خود شکافتچون سخن در وصف این حالت رسیدهم قلم بشکست و هم کاغذ دریدهر چه گویم عشق را شرح و بیانچون به عشق آیم خجل گردم از آناصلا با این عشق ما داستان ها داریم یَک جونوریه که نگو یه شعرایی موردش و به علتش سروده شده که نگو و نپرسو اینکه عشق خیلی کار بلد هستچرا؟!!خب معلومه چون عشق که میاد اولین کاری که میکنه اینه که عقل از کار میندازه و خودش حاکم میشه یا بقول زیب النساعشق چون آید،برد هوش دل فرزانه رادزد دانا میکشد اول چراغ خانه راحالا اینا به کنار وقتی زنده ای که با عشق باشی یا بقول حسین منزودی:بی عشق زیستن را جز نیستی،چه نام است؟یعنی اگر نباشی،کار دلم تمام استچه چینشی شد!یه جورایی همون دیوانه باش شدقصه ما در مورد عشق به اینا محدود نمیشه کلا میگن که بدون عشق زندگی نیست از اون طرف هم میگن این که زنده باشی و دنبال زنده بودن باشی کلا داخل مخ عشق نمیگنجه که خیلی شیک اینو جناب عین القضات همدانی در بیت زیر به تصوریر میکشند:در عشق کسی قدم نهد کِش جان نیستبا جان بودن به عشق در سامان نیستفقط میتونم بگم:عجبیکی دیگه از صفات عشق اینه که برای عشق و عاشقی باید تک پر باشی(فقط با یکی باشی) به زبان جناب خاقانی:طاق پذیر است عشق،جفت نخواهد حریفبر نَمَط عشق اگر پا نهی طاق نه(طاق:تنها)یادتونه دیگه که بهتون گفتم عشق اول میاد عقل رو ضربه فنی میکنهوقتی هم عاشق یکی میشی یه دونه بدی داخلش نمیبینی اصلا عجیباًغریباکه این رو خداوندگار سخت حضرت سعدی چنین میگویدش:گر هنری داری و هفتاد عیبدوست نبیند مگر آن یک هنراین هاش به کنار تا اینجا اوکیولی این لامصبِ عشق یه کاری میکنه که اگه معشوق10 هست تو 10000 ببینیشمیپرسید چطور؟با یه شعر از جناب سعدی بهتون نشون میدمبه زیورها بیارایند وقتی خوب رویان راتو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیاراییاولین بار که خوندمش قشنگ شاخه ها و برگام ریختآخه مگه داریم مگه میشه؟میگه:همه زیورآلات استفاده میکنند که باعث زیباتر شدنشون بشه ولی تو انقدر زیبایی که باعت زیبایی زیورآلات میشی.(اوه مای گاد)شیطان درون:پسرا وقتی میخوایید مخ بزنید یا قهر کرد از این استفاده کنید تضمینی#مخ_زنی_ادبیمن:ببند و دور شوشیطان درون:چته بابا منظورم مخ زنی الهی بود:|این جونور عشق خودش تنها کم هست دل هم میاد کمکش یا به قول بیدل دهلوی:شب به دل گفتم:چه باشد آبروی زندگی؟گفت:چون پروانه در آغوش دلبر سوختنحرفی ندارم دیگه در مورد این عشقِ ورپریدهاین نوع اول بود؛ عشق به انسان بودعشق عجیب تر عشق عارفانه وعشق به خدا هست که خیلی خیلی عجیب ترهکلا چیزی که باعث میشه از اسرار خدا آگاه بشی عشق هست یا به قول حضرت مولانا:علت عاشق ز علت‌ها جداستعشق اصطرلاب اسرار خداستخیلی خوشگله مخصوصا اونجا که میگه عشق اصطرلاب اسرار خداستخیلی ریز و خوشگل میگه:عشق راهنمایی برای دست یابی به اسرار خداست :)این که عجیب نبودخب بزارعجیبش بگم یا بهتر بگم حضرت حافظ عجیب تر میکنه این جریانو به این صورت که میفرمایند:یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبرکز آب هفت بحر به یک موی تر شویاز پای تا سرت همه نور خدا شوددر راه ذوالجلال چو بی پا و سر شویخیلی زیبا اینجا ارور میدیدم و جناب عطار با این بیتشون که میفرمایند:تا نگردی بی خبر از جسم و جانکی خبر یابی ز جانان یک زمانو بر میزان هنگ بودن ما می افزایندراهی بَس عجیبه این عشق در راه خداکلا هرچی بیایی پایین،میری بالا :|یا بقول حضرت حافظ :بر آستان جانان گر سر توان نهادنگلبانگ سربلندی بر آسمان توان زدیا به عبارت دیگر از زبان حضرت سعدی:اگر پای در دامن آری چو کوهسرت ز آسمان بگذرد در شکوهعجب(کشیده بشه)عجیب تر از همه اینها خود خداوند هست که اصلا ذهن ما توانایی فکر کردن بهش رو ندارهبخوام با چیزی که به ذهنم میرسه بگم:خدا عجیب تر از عجیب ترین عجیب این دنیای عجیبهچرا؟خب معلومه ما انقدر جفا میکنیم اون همش وفا میکنه و…در وصفش هم به همین یه بیت حضرت سعدی بسنده میکنیم که میفرمایند:هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشدوان که دید،از حیرتش کلک از بنان افکنده ایMKh1399/11/23چندین تا بیت رو با هم خوندیمامیدوارم دوست داشته باشیدپ.ن1:سعی کردم متن منسجم باش اگه بد بود به بزرگی خودتون ببخشیدپ.ن2:اگه استقبال بشه و دوست داشته باشید حتما جعبه شعر2 رو هم مینویسم البته اگه عمری باشه و شما دوست داشته باشیدپ.ن 3 :نمدونم چرا قفل زدم روی تولید جملاتی مثل(به نام بخشندۀ بخشندگی به بخشنده ترین بخشندۀ این دنیای بخشنده) یا (خدا عجیب تر از عجیب ترین عجیب این دنیای عجیبه) و… نمدونم ولی ساختنشون باحالهپست قبلیم: https://vrgl.ir/HWqRv موزیک: https://www.aparat.com/v/aj5qG/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 و در نهایت مواظبت کنیدخدافزی🍎🌸بی ربط ولی …..

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *