کد خطای پکیج ایساتیس:

کد خطای پکیج ایساتیس:


شما می توانید ارورهای پکیج ایساتیس را در لیست خطای های زیر جستجو کنید و دلیل این خطا را پیدا کنید.گرمای بیش از حدخرابی – NTCخرابی ترموستات حد و یا کابل آن-خرابی پمپ-گرفتگی مسیر-وجود هوا در سیستم-تنظیم نبودن شیر گازتغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷ باشد و این حالت برای ۳مرتبه تکرار شودتغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشددمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵از برگشت بیشتر بوده و این روند ۳مرتبه تکرار گردد.دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰از رفت بیشتر بوده و این روند ۳مرتبه تکرار گردددمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۳۰از رفت بیشتر استوجود هوا در سیستماتصال ناصحیح پکیج به سیستم های گرمایشیمسدود شدن مسیرخرابی NTCعدم نصب صحیح NTC هاخطا در قرائت سنسور فشارخرابی سنسور فشارخرابی کابل سنسور فشار و قطعی یا اتصال کوتاه آنفشار آب در مدار کمتر از ۰ / ۴بار باشدفشار مدار آب بیشتر از ۳بار باشدخرابی سنسور رفت گرمایش NTC1خرابی سنسور برگشت گرمایش NTC2خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3خطا در سنسور خارجی NTC4وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج می شودبرد خراب شده استدر صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تشخیص شعله.تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است.خرابی شیر گازخرابی در بردر صورت پرش شعله از روی سطح برنر ( ۱۰مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)خرابی در بردخرابی الکترود تشخیص شعلهعدم نصب صحیح دودکشقبل از شروع سیکل تشکیل شعله، پرشر سوئیچ هوا فعال باشد.در حین کار پکیج، پرشرسوئیچ باز شده باشد.تأخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا.عدم اتصال کانکتور CN4عدم اتصال کانکتور CN10خطا در قسمت پمپاختلال در کارکرد پمپمشکل در بردتغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷باشد.وجود هوا در سیستمرسوب مبدل ثانویهخرابی NTCخرابی کیت شیر سه راههخرابی پمپدمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵از برگشت بیشتر باشدوجود هوا در سیستمرسوب مبدل ثانویهخرابی NTCخرابی کیت شیر سه راههخرابی پمپدمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰از رفت بیشتر باشدوجود هوا در سیستمرسوب مبدل ثانویهخرابی NTCخرابی کیت شیر سه راههخرابی پمپفشار پایین آب مسیر گرمایشفشار بالای آب مسیر گرمایشاولین شکست در به وجود آمدن شعلهخرابی شیر گازخرابی در برددومین شکست در به وجود آمدن شعلهخرابی شیر گازخرابی در بردقطع شعله در حین کار پکیجخرابی الکترود تشخیص شعلهاگر پکیج شما یکی از ارور کد های بالا را نشان می دهد برای تعمیر پکیج خود با متخصصان تهران سرویس تماس بگیرید.

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *