سنت آگوستین از آباء نخستین

سنت آگوستین از آباء نخستین

سنت آگوستین (354 م.)شاگرد سنت آمبروز از اباء پر نفوذ کلیسا در سده چهارم و پنجم میلادی بود. مهمترین نوشته اش “شهر خدا” است. با شهر خدا میخواست از کلیسا در برابر اتهامات علیه آن توسط دشمنان دفاع کند. شهر خدا رواج نظریه دو جامعه شهر آسمانی و شهر زمینی است. شهر زمینی دربر گیرنده منافع مادی بر اساس خود خواهی و خود پرستی است که قلمرو شیطان است. شهر خدا که در آن منافع روحانی بر پایه عشق به خدا و قلمرو مسیح است. در حیات زمینی ساکنان هر دو شهر خدایی و زمینی مخلوط شدند و روز قیامت از هم جدا خواهند شد .عامل مشترک که موجب همزیستی است نیاز مشترک در اعتقاد به خداوند و اطاعت از اوست. خداوند کارگزاریهایی را مقرر کرد به انسان کمک کنند تا به رستگاری و زندگی ابدی در شهر خدا برسند این کارگزاریها عبارتند از کلیسا و دولت. آگوستین گر چه دولت را به پایین تر از کلیسا انتقال داد اما نمیخواست دولت وابسته کلیسا باشد و گفت هر دو در حوزه کار خود باید ممختار باشند. جامعه مشترک المنافع راستین باید جامعه ای مسیحی باشد و فقط در دولتهای مسیحی عدالت وجود دارد( سیسرو گفته بود در همه دولتها). دیگر آباء نخستسن میگفتند عدالت در دولت است و آگوستین گفت مسیحیت عدالت را آفریده است.همه انسانها با گناه متولد ممیشوند اما میتوانند با تهذیب اخلاق با مسیح پیوند یابند. آگوستین هم به منشا الاهی حکومت و دولت اعتقاد داشت. هر شخصی که فرمانروا باشد نماینده خداوند است. خداوند به مردم چیزی را میدهد که سزاوارند. پادشاهی بدنهاد و بیرحم  به عنوان کیفر گناهان بر مردم تحمیل شده است . به نظر آوستین وظیفه حکومت تامین و حفظ حکومت نیست بلکه وظیفه آن برقراری نظم است. “وستین به مالکیت خخصوصی محدود معتقد بود . هم سنکا وهم آباء نخستین گفتند: درست است که این چیزها را ( حکمت _ بردگی _ مالکیت ) باید داشت اما آیا تاسف انگیز نیست!

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *