چرا نباید تو فارکس معامله کنیم؟

چرا نباید تو فارکس معامله کنیم؟

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رواج اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺗﻤﺎﯾﻞ ورود ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، آﺳﺎﻧﯽ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺰاران در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن اﻓﺰوده ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدي از اﻓﺮاد، ﺑﺪون ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم و ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر! وارد اﯾﻦ ﺑـﺎزاد ﺷـﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و روﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻃﺒﻖ آﻣﺎر، ﺑﯿﺶ از 95% از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺎزار، ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه اي ﺗﻠﺦ و ﺑﺎ اﻧﺒـﻮﻫـﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺗﺮك ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.فارکس ﭼﯿﺴﺖ؟بازار ارز ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ” ﻓﺎرﮐﺲ“ ﯾﺎ FX ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ 22.4 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در روز ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرك، ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 5 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در روز ﻏﻮل اﺳﺖ. ﻓﺎرﮐﺲ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ!اگه بازار سهام نیویرک سمت راستی باشه، فارکس سمت چپی است =))))ﺑﺎزار ارز ﺑﯿﺶ از 200 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ! ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎزه اول ﮐﺎر اﺳﺖ!رﻗﻢ هنگفت 5 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻞ ﺑﺎزار ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪگران ﺧﺮده فروﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ( ﺑﺎزار ﻧﻘﺪي را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 1.49 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار فارﮐﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.حجم معاملات روزانه هر بازارخب از اونجایی که حجم معاملات در این بازار خیلی زیاده و پول معامله گران خرد در این بازار خیلی دیده نمیشه، پس کارگزاران لوریج یا ضریب اهرمی را به شما میدهند که اجازه میده با چندین برابر پول خودتون وارد معامله بشید.چه چیزی معامله میشود؟ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده ﭘﻮل اﺳﺖ.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ فیﺰﯾﮑﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﻧﻮع داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ گیج ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺮﯾﺪ ارز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر فکر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.زمانی که ین را ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، در واﻗﻊ ﯾﮏ ”ﺳﻬﻢ“ در اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﺧﺮﯾـﺪاري ﮐـﺮده اﯾـﺪ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ”ﺳﻬﺎم“ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ، اﻣﯿﺪوارﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮد ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﺗﺒﺎدل ﯾﮏ ارز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.ﻧﻤﺎد ارز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻪ ﺣﺮف اﺳﺖ، ﮐﻪ دو ﺣﺮف اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎم ﮐﺸﻮر و ﺣﺮف ﺳﻮم ﻧﺸﺎن دﻫـﻨـﺪه ﻧﺎم ارز آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل NZD را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. NZ مخفف نیوزلند و حرف D به معنی دلار است.ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت جفتی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪداد و ﺳﺘﺪ فارﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ارز و ﺮوش ارز دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ( به صورت ﭘـﺎﯾـﺎﭘـﺎي). ارزﻫـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت جفتی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﻮرو و دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ (EUR/USD) ﯾـﺎ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﯾﻦ ژاﭘﻦ (GBP/JPY). وﻗﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ارزﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟفت فروش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.از دیگر مواردی که در این بازار خرید و فروش میشوند شاخص ها است. همانگونه که خرید دلار در برابر ین ژاپن به معنی پیش بینی شما از رشد اقتصاد آمریکا است، خرید شاخص هایی مانند داو جونز یا نزدک نیز به همین معنا است. در این بازار شما سهام های CFD را هم میشه معامله کرد. حالا فرق CFD با سهام نیویورک چیه؟خیلی ساده است. بازار سهام معاملات تنها یک طرفه است ولی در فارکس معامله فروش هم داریم. یه مورد دیگه هم اینه که شما در فارکس صاحب سهام نیستید.سهام آتی یا futures: در این بازار میتونید طلا، نقره و فلزات گرانبها رو به راحتی با لوریج معامله کنید و این بدین معنا است اگه بتونید از یه فلز یا نفت برنت یا هرچیزی رو پیش بینی کنید، مثل قبل میتونید در جهت افزایش خرید یا در جهت ریزش فروش داشته باشید.ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ، اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧـﯿـﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓﺮاد دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ را درك ﮐﻨﯿﺪ.ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ 1990 ﺗﻨﻬﺎ ” ﮐﻠﻪ ﮔﻨﺪه ﻫﺎ“ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزي را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾـﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ 10 ﺗﺎ 50 ﻣﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻓﺎرﮐﺲ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑـﺪاران و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻓﺎرﮐﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان «ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1 . بانک های بزرگ:از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮخ ﻫﺎي ارزﻧـﺪ. ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ارزﻫﺎ، آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﺮﯾﺪ/ﻓﺮوش را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﻨـﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار، ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ را ﻫﺮ روز ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺘـﺮﯾـﺎن و ﺧـﻮدﺷـﺎن ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: Barclays Capital ،UBS، دوﯾﭽﻪ ﺑﺎﻧـﮏ، و ﺳﯿﺘﯽ ﮔﺮوپ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﺎزار ارز ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.2 . ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، در ﺑﺎزار ارز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﭘﻞ ﻫـﻨـﮕـﺎم ﺧـﺮﯾـﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد، ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا دﻻرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﯾﻦ ژاﭘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳـﺖ، اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺎن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ.ﺧﺮﯾﺪ و فروش ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧـﻮﺳـﺎﻧـﺎت ﻧـﺮخ ارز ﺷـﻮد. در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺮاﻣﺮزي، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ارزي اتفاق میفتد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﺪ.3 . دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰیدوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اروﭘﺎ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، و فدرال رزرو اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺑﺎزارفارکس ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺑـﺎزار فارﮐـﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ارز ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ، ﺑـﺮ ﺑـﺎزارفارﮐﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ارزﺷﮕﺬاري ﭘﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﻮاردي ﺑﺮاي دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ فارﮐﺲ وﺟﻮد دارد و آن زﻣﺎﻧـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﻫﺎي ارز را ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ. گاﻫﯽ اوﻗﺎت، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي فکر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ارزش ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ گذاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت فروش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ گسترده ﺑـﺮاي تغییر ﻧﺮخ ارز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻨﺎفع و ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺴﯿﺎري در داد و ﺳﺘﺪفارﮐﺲ وﺟﻮد دارد. در اﯾﻨﺠﺎ فقط ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺎزار را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﺰدفارﮐﺲ ﺑﺪون ﮐﻤﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي دوﻟـﺖ و ﻫـﺰﯾـﻨـﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري اﺳﺖ. اغلب کارگزاری ها از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش از معامله گران کارمزد میگیرند.ﺑﺪون واﺳﻄﻪداد و ﺳﺘﺪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزاري ﮐـﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ جفت ارز ﺧﺎص را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻋﺪم وﺟﻮد ”ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ“ ﺛﺎﺑﺖدر ﺑﺎزارﻫﺎي آﺗﯽ ( ﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻣـﺜـﺎل، ﻣﻘﺪاراﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻗﺮردادﻫﺎي آﺗﯽ ﻧﻘﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ5000 اوﻧﺲ اﺳﺖ). در فارکس ﺷﻤﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گران اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐـﻮﭼـﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدي 25 دﻻر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻧﺪكﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ (ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﺮﯾﺪ/ﻓﺮوش) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از0.1 % در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺑﺎزار اﺳﺖ. در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﺗﺮ، ﮐﺎرﻣﺰد ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 0.07% ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دارد.ﺑﺎزار 24 ﺳﺎﻋﺘﻪاﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي زﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد. از ﺑﺎز ﺷﺪن در ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرك، ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘـﺎره وﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ: ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ، ﺷﺐﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآوردﺑﺎزار ارز آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد واﺣـﺪي )ﺣـﺘـﯽ ﺑـﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار را ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽدر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺎرﮐﺲ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﮐـﻨـﺘـﺮل ﮐﻨﺪ. ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﮐﺎرﮔﺰار ﻓﺎرﮐﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ 1 ﺑﻪ 50 را اراﺋﻪ دﻫﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ 100 دﻻري اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﻪ ارزش 5000 دﻻر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎ 500 دﻻر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل 50،000 دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ، ﺷﻤﺸﯿـﺮ دو ﻟـﺒـﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي ﺿﺮﯾﺐ اﻫﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣـﻨـﺠـﺮ شود.ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزار فارﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮده و در روز ﺣﺪود 5 ﺗﺮﻟﯿﻮن دﻻر در آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد، داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزاﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋـﺎدي ﺑﺎزار، ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺎوس ﺑﻼ ﺮوش ﺑﭙﺮدازﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گرفتار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ“ﭼﯿﺰﻫﺎي راﯾﮕﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ!ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزار، ﺣﺴﺎب ﻫﺎي دﻣﻮ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را ﺑـﺮاي ﺗـﻤـﺮﯾـﻦ داد و ﺳـﺘـﺪ و اﯾـﺠـﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺒﺎر فارﮐﺲ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ راﯾﮕﺎﻧﻨﺪ!

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *