آشنایی با کوچینگ سازمانی

آشنایی با کوچینگ سازمانی

جهت توضیح بهتر کوچینگ سازمانی ، بهتر است ابتدا در مورد کوچینگ بدانیم. کوچینگ فرآیندی است جهت شکوفا شدن و رشد استعدادها و پتانسیل‌های نهفته، رفع موانع فیزیکی و ذهنی موجود در سر راه و رسیدن فرد به هدف نهایی. با کمک گرفتن از فرایند کوچینگ، افراد می‌توانند در زندگی فردی و حرفه ای خود خیلی سریع‌ و راحت‌تر از آنچه خودشان به تنهایی می‌توانند، به موفقیت و هدف مدنظر برسند.یکی از انواع کوچینگ (مربیگری)،کوچینگ سازمانی یا coaching organization  است. من پریسا احمدی منش هستم  و در این مقاله قصد دارم به موضوع  کوچینگ سازمانی بپردازم، پس در ادامه این مقاله با من همراه باشید.انواع کوچینگ و جایگاه کوچینگ سازمانیکوچینگ انواع متفاوتی دارد که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره کرده امکوچینگ فردی یا کوچینگ زندگی: تمرکز روی بهبود زندگی یک فرد در حوزه های مختلف داردکوچینگ کسب و کار: روی بهبود کسب و کار یک فرد تمرکز می‌کندکوچینگ شغلی: به موضوع انتخاب شغل مناسب برای یک فرد و یا رفع سردرگمی شغلی می پردازدکوچینگ سازمانی: تمرکز بر رسیدن به اهداف یک سازمان داردکوچینگ خانواده: مربوط به مسائل جمعی خانواده استو …در کوچینگ کسب‌ وکار ، فرد یا  افراد را کوچ می کنیم تا بتوانند نقش خود را در سازمان بهتر ایفا کنند اما کوچینگ سازمانی رویکردی جامع‌تر دارد و کل سازمان را مثل یک فرد می‌بیند و فرایندی  برای رشد سازمان در نظر می‌گیرد.باید بدانیم که کوچینگ کسب و کار با کوچینگ سازمانی متفاوت است.کوچینگ سازمانی فرایندی است که در آن همه افراد سازمان، برای رسیدن به یک هدف مشترک که همان هدف سازمان است، تحت مربیگری قرار می‌گیرند و به عبارتی کوچ می‌شوندو هدف از آن افزایش سوددهی کل سازمان، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان و افزایش  رضایت کارکنان و مدیران آن سازمان است.یک سازمان یا مجموعه کاری، مانند یک سیستم پیچیده است که تک تک اجزای آن به نوعی با یک دیگر در ارتباط هستند و سازمان‌ وقتی تغییر می‌کنند که افراد درون آن‌ تغییر کند.نقش کارکنان یک سازمان، مشابه نقش اجزای یک سیستم است. بنابراین طرز کار و عملکرد هر یک از آنان بر نتیجه حاصل از کار کل سیستم (سازمان) تأثیرگذار است. ناکارآمدی یا ضعف در عملکرد هریک از اعضای سازمان، موجب کاهش بازدهی کل سازمان خواهد شد و بهبود عملکرد و افزایش بازدهی هریک از کارکنان نیز موجب افزایش بهره وری و سوددهی کل سازمان خواهد شد.حال تصور کنید که اگر بهبود عملکرد تمام افراد در یک راستا یعنی در راستای اهداف سازمان باشد این هم‌افزایی چه تاثیر شگرفی برای سازمان خواهد داشت!!مربی یا کوچ، در این فرآیند، ابتدا اهداف و ارزش‌های سازمان را به عنوان چشم انداز سازمان شفاف می‌کند. سپس با ارائه راهکارهایی به مدیران و کارکنان کمک می‌کند تا در مسیری ساده و سریع، به سوی آن چشم‌انداز حرکت کنند. گفتیمکوچینگسازمانیبایکهدفمشترک(هدفسازمان)انجاممی‌شودومیتواندنتایجزیررادربرداشتهباشد: منطبق شدن بر ارزش‌های سازمانافزایش راندمان کارکنانافزایش فروشحفاظت از دارایی‌های سازمانبهبود ارتباط بین کارکنانافزایش حس اعتماد در سازمانکاهش تعارضات سازمانیافزایش انگیزه کارکنانکشف نقاط قوت افرادافزایش تعهد درونی و مسئولیت پذیری کارکنانافزایش دلبستگی شغلی و وفادارسازی کارکنانافزایش اعتماد به نفس کارکنانو …..هر سازمانی، غیر از سرمایه های مالی و توانمندی های تخصصصی، سرمایه ی مهمی به نام کارکنان دارد. هر یک از کارمندان با موفقیت یا شکست خود، می‌توانند در موفقیت سازمان تاثیرگذار باشند. از این رو مدیران هوشمند، همواره به دنبال فراهم کردن بستری برای رشد و موفقیت کارکنان‌شان هستند. چرا که باور دارند، رشد یک نفر در نهایت منجر به رشد کل تیم می‌شود.کوچینگ یکی از عوامل موثر بر  بهبود عملکرد کارکنان در یک سازمان محسوب می‌شود و یکی از دلایل اصلی موثر بودن کوچینگ،  تمرکز بر یادگیری کارکنان به جای دستوردادن و کنترل کردن است.یعنی ماهیگیری یاد دادن نه ماهی دادن یا بعبارتی فراهم کردن زمینه برای  فکر کردن کارکنان  به‌جای ارائه مستقیم راه‌حلکوچ باید کاری کند تا فرد بتوانید به پاسخ و راه حلی که در ذهن خود دارد برسد.یک کوچ خوب ماهی به دست فرد نمی‌دهد،بلکه به او روش ماهیگیری را می‌آموزد.و به اینصورت کوچینگ باعثافزایش مشارکت کارکنانافزایش تعهد سازمانیافزایش خلاقیت و انگیزهافزایش مسئولیت پذیری کارکنانمی‌شود و در نتیجه کارکنان می توانند برای سازمان مولدتر باشند واین به افزایش بهره‌وری سازمان کمک می‌کند.حتما این ویدئو را که در مورد کوچینگ کارکنان است ببینید تا برایتان شفاف تر شود چگونه می توان با کوچینگ ، عملکرد ضعیف کارکنان را اصلاح کرد. همانطورکهامروزهبهکارکنانتوصیهمیشودرویتوسعهفردیوشغلیخودشانسرمایه‌گذاریکنند،همینانتظارازسازماننیزهستوسازمانهایحرفهایباداشتنکوچینگسازمانی،نشانمی‌دهندکهبهاهدافشغلیوفردیکارکناناهمیتمی‌دهندواینحتیمی‌توانددرزماناستخدامهمبرایسازمانشمایکمزیترقابتیباشد. طبق نظرسنجی 2015 Gallup  مدیران تا 70 درصد عامل انواع مشارکت کارمندان هستند.  به‌علاوه، یک نفر از هر دو نفر کارمند «کارش را به‌خاطر خلاصی از شر مدیرش رها کرده است.» مدیران خبره مشوق مشارکت کارمندان هستند و ثابت شده است کوچینگ باعث ارتقای مهارت‌های مدیریتی از جمله برقراری ارتباط، ایجاد اعتماد، حل مسئله، بازخورد و تمام مسایلی است که سبب بهبود میزان حفظ کارمندان می‌شود.مدیران سازمان ها به خوبی می دانند که استخدام یک نیروی جدید، آموزش او و  رسیدن به حدی از تجربه که بتواند برای شرکت مفید واقع شود  چقدر برای مجموعه هزینه‌بر  است. حال تصور کنید چقدر حیف است که  این نیرو به دلیل کاهش انگیزه یا کاهش اعتماد بنفس و درنتیجه کاهش بازدهی یا به دلیل ارتباطات ناصحیح و یا به هر دلیل دیگری ، سازمان را ترک کند و این یکی از مشکلات بزرگ هر سازمان است که مدیران با آن روبرو هستند که این مساله را می‌توان با کوچینگ سازمانی تا حد خوبی حل نمود.پس اگر سازمان بتواند با کمک کوچینگ این مشکلات را از بین ببرد، از شر مشکل خروج منابع انسانی هم تا حد زیادی راحت می‌شود. خود این موضوع به معنی ذخیره کردن مقدار زیادی از منابع مالی شرکت است.کوچینگ سازمانی، موجب بهبود ارتباط میان کارکنان و حل اختلافات و سوتفاهم ها در فضای کار خواهد شد.کوچینگ سازمانی، به ارتباط مؤثر و اصولی  میان مدیران و کارکنان می انجامد. مدیران در فرآیند کوچینگ، می آموزند که چگونه به طور مؤثر با دیگر اعضای سازمان، ارتباط برقرار کنند، انتقادات و پیشنهادات آنان را بپذیرند و کارکنان را در حل و فصل مسائل سازمان سهیم کنند.کوچینگ سازمانی به کارکنان یک سازمان، شرکت یا کسب و کار، بطور عملی می آموزد روحیه همکاری و کار گروهی را در خود تقویت کنند.تقویت مهارت‌های ارتباطی، موجب رضایت بیشتر مشتریان و تمایل آنان به همکاری و استفاده از خدمات و محصولات سازمان خواهد شد و درنتیجه افزایش درآمد سازمان را در بر دارد.در این مقاله سعی کردم به ساده‌ترین شکل ممکن ، شما را با موضوع کوچینگ سازمانی آشنا کنم و  امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم مقالات مرتبط در این سایت را نیز  مطالعه کنید و اگر نظر و یا سوالی در این مورد دارید، لطفا در بخش نظرات آن را مطرح کنید.کوچینگ  مهارت قرن 21 است و در دنیای امروز، به‌عنوان فرایندی جهت پیشرفت فردی و سازمانی پذیرفته‌شده است و اکثر سازمان‌های حرفه ای ، ارزشمندی این مهارت را درک کرده و در جهت آموزش کوچینگ سرمایه‌گذاری کنند. 📷 مربی تخصصی کوچینگ و شخصیت شناسی mbti ،رشد و توسعه فردیپیج اینستاگرام P_AhmadiManeshسایت اینترنتی www.pahmadimanesh.ir

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *