برچسب: چه بانک هایی داریم ما به کجا داریم میریم ما؟ مردم رو خر فرض کردن پول خودتو بهت برمیگردونن بعد هرماه ازت پول هم میگیرن😂 چی بگم والا؟ اینجا ایران است